# سکوت
یکی می پرسه اندوه تو از کیست؟                                                  سبباز سکوت مهبت کیست؟ برایش صادقانه می نویسم                                        برای آنکه باید باشد و نیست
/ 0 نظر / 11 بازدید