خبر به دورترین نقطه جهان برسد

نخواست اوبه من خسته بی گمان برسد

شکنجه بیش از اینکه پیش چشم خودت

کسی که سهم تو باشد به دیگران برسد

خداکند،که نفرین نمی کنم

نکند او که عاشق او بودم زیان برسد

خدا کند فقط این عشق از سرم برود

خدا کند که فقط آن روز برسد.

 

تقدیم به تمام عاشقان روی زمین!

 

/ 0 نظر / 2 بازدید