موج سهمگین!!!

سوار بر امواج سهمگین ثانیه ها دقایق عمر سپری میکنیم
فارغ از پیشداوری ها جریان کوتاه زندگیمان را به نظاره نشسته ایم
با چشمانی بیدار رویای صادقه میبینیم
و حال آنکه از این جریان حتی اندکی هم نصیب نداریم
ساعت شنی زندگی از طرفی دیگر بر نخواهد گشت
و در مقابل چشمانمان ظرف پایینی به سرعت در حال پر شدن است
ظرفی که برای هر کس میزانش متفاوت است
ظرفی که هر لحظه با پر شدنش فریادی بلندتر برای هوشیاری ما سر میدهد
آیا راه را درست پیدا کرده ایم؟
آیا راه اصلی و به مقصد برنده ما همین است؟
اگر نیست پس میان این همه راه وگذر کدامین گذر گذر اصلی است؟
ظرف پایینی در حال پر شدن است

/ 0 نظر / 5 بازدید