دوستی ایستادن زیر باران و خیس شدن باهام نیست.دوستی آن است که یکی برای دیگران چتری شود و دیگر هیچ وقت ندانی که چرا کسی خیس نشد.

/ 0 نظر / 2 بازدید